Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (hóa học) ê-te
  (cách viết khác aether) chín tầng mây, thinh không
  (cách viết khác aether) (vật lý) ê-te

  * Các từ tương tự:
  ethereal, ethereality, etherealization, etherealize, ethereally, etherial, etheric, etherification, etherify