Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

etherification /i:θerifi'keiʃn/  

  • Danh từ
    (hoá học) sự hoá Ête