Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

etherial /i:'θiəriəl/  

 • Tính từ
  cao tít tầng mây, trên thinh không
  nhẹ lâng lâng; thanh tao
  thiên tiên, siêu trần
  (vật lý) (thuộc) Ête; giống Ête
  (hoá học) (thuộc) Ête; giống Ête
  ethereal oil
  tinh dầu