Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

etherify /i:'θerifai/  

  • Ngoại động từ
    (hoá học) hoá Ête