Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diplomat /'dipləʊmæt/  

  • Danh từ
    nhà ngoại giao
    người có tài giao thiệp

    * Các từ tương tự:
    diplomate, diplomatic, diplomatic bag, diplomatic corps, diplomatic immunity, diplomatic relations, diplomatic service, diplomatically, diplomatics