Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự vuốt ve
  Động từ
  vuốt ve
  nàng vuốt ve bàn tay chàng

  * Các từ tương tự:
  caresser, caressing, caressingly, caressive