Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hít hít (bằng mũi)
  con ngựa hít hít vào vai tôi
  nuzzle up to somebody (something); nuzzle [up] against somebody (something)
  húc nhẹ vào đầu; húc nhẹ vào mũi vào (ai, vật gì)
  con chó húc nhẹ mũi vào tôi trên ghế tràng kỷ