Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    ngắn gọn, vắn tắt, tóm tắt