Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    (nghĩa xấu)
    [một cách] cộc lốc, [một cách] cụt ngủn