Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nutshell /'nʌt∫el/  

 • Danh từ
  vỏ quả hạch
  put something in a nutshell
  nói rất ngắn gọn
  to put it in a nutshell, we're bankrupt
  nói rất ngắn gọn thì chúng tôi phá sản