Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] thẳng thừng, [một cách] không giữ ý giữ tứ
    to put it bluntly, you're fired!
    nói thẳng ra là anh ta bị đuổi việc rồi đấy