Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phản bội
    hành vi phản bội