Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disloyalty /dis'lɔiəlti/  

  • Danh từ
    sự không trung thành