Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (cách viết khác ant-)
  chống lại, đối lại
  chống máy bay
  phản chiến
  đối lại, phản
  nhân vật phản diện
  phòng ngừa
  hóa chất chống đông

  * Các từ tương tự:
  anti-administrative, anti-aircraft, anti-alcoholism, anti-american, anti-americanism, anti-automorphism, anti-ballistic missile, anti-boreal, anti-bourgeois