Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phản tự đẳng cấu
    involutorial a. phản tự đẳng cấu đối hợp