Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • tình từ
    chống lại Hoa Kỳ; chống Mỹ

    * Các từ tương tự:
    anti-americanism