Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anti-americanism /'æntiə'merikənizm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa chống Mỹ