Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anti-alcoholism /'ænti'ælkəhɔlizm/  

  • Danh từ
    sự chống uống nhiều rượu