Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anti-inflammatory /ˌæntijɪnˈflæməˌtori/  /Brit ˌæntijɪnˈflæmətri/

  • adjective
    medical :used to control or reduce inflammation
    anti-inflammatory drugs