Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anti-aircraft /,ænti'eəkrɑ:ft/  /,ænti'eəkræft/

  • Tính từ
    chống máy bay, phòng không
    anti-aircraft missile
    tên lửa phòng không