Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anti-ballistic missile   

  • Danh từ
    tên lửa chống tên lửa đạn đạo (ABM)