Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc phương Nam, ở Nam bán cầu