Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khảo cổ học) vòng cổ ((như) torque)

    * Các từ tương tự:
    torch, torch-bearer, torch-fishing, torch-race, torch-singer, torch-song, torching, torchlight