Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

torch-bearer /'tɔ:tʃ,beərə/  

  • Danh từ
    người cầm đuốc ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))