Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

torch-song /'tɔ:tʃ'sɔɳ/  

  • Danh từ
    bài ca thất tình