Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

torch-race /'tɔ:tʃreis/  

  • Danh từ
    cuộc chạy đuốc