Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

torch-singer /'tɔ:tʃ'siɳə/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đàn bà hát những bài ca thất tình