Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

torchlight /'tɔ:t∫lait/  

  • Danh từ
    ánh đèn pin; ánh đuốc