Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

torch-fishing /'tɔ:tʃ'fiʃiɳ/  

  • Danh từ
    sự soi cá