Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

promiscuous /prəˈmɪskjəwəs/