Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsystematic /'ʌn,sisti'mætik/  

  • Tính từ
    không có hệ thống
    không có phương pháp