Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ô nhục, nhục nhã
    a dishonourable reputation
    tiếng tăm nhục nhã