Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không trong trắng, không trinh bạch
    dâm dật, dâm ô

    * Các từ tương tự:
    unchastely, unchastened, unchasteness