Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncurbed /'ʌn'kə:bd/  

  • Tính từ
    không buộc dây cằm (ngựa)
    không bị kiềm chế, không nén lại (tình dục, cơn giận...)