Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không hệ thống hoá, không thành hệ thống