Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hotchpotch /ˈhɑːʧˌpɑːʧ/  

  • noun
    [singular] Brit :hodgepodge