Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ungoverned /ʌn'gʌvənd/  

  • Tính từ
    không có chính phủ, không bị cai trị, không bị thống trị
    không bị kiềm chế; phóng túng, bừa bãi