Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nasty /ˈnæsti/  /Brit ˈnɑːsti/