Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hôi thối, hôi hám