Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  như con chó cà tàng; bần tiện
  vô lại; thô bỉ
  hay cáu kỉnh, cắn cảu

  * Các từ tương tự:
  currishly