Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curmudgeonly /kɜ:'mʌdʒənli/  

  • Tính từ
    bẳn tính
    a curmudgeonly person
    người bẳn tính