Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leisure /ˈliːʒɚ/  /Brit ˈlɛʒə/