Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leisure centre /'leʒəsentə[r]/  

  • trung tâm giải trí