Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

opportunity /ˌɑːpɚˈtuːnəti/  /Brit ˌ{scriptainv}pəˈtjuːnəti/