Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vacation /veɪˈkeɪʃən/