Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vacationer /və'kei∫nə[r]/  /vei'kei∫nər/

  • Danh từ
    người đi nghỉ