Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vacationist /və'keiʃənist/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đi nghỉ