Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tranquillity /træŋ'kwiləti/  

  • Danh từ
    (Mỹ cách viết khác tranquility)
    sự yên lặng, sự yên tĩnh, sự thanh bình