Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự bịa đặt; sự giả mạo
  that's pure fabrication
  đó chỉ là một sự bịa đặt hoàn toàn
  điều bịa đặt; vật giả mạo
  the whole story was a complete fabrication
  toàn bộ câu chuyện chỉ là một điều bịa đặt hoàn toàn