Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

together /təˈgɛðɚ/